Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

 

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, fundat el 5 de juliol de 1986, és una organització formada per ajuntaments catalans i altres entitats locals (diputacions, consells comarcals i mancomunitats), que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de Cooperació al Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits.

És l’agència de cooperació dels municipis de Catalunya i per això n’és interlocutor a l’àmbit català i a l’àmbit estatal. Gestiona de forma conjunta els recursos econòmics aportats per les institucions associades,  unificant criteris d’anàlisi i avaluació dels projectes i disposa d’un equip tècnic que facilita un seguiment coordinat dels mateixos. Actua com a eina de coordinació de les entitats associades en els casos d’actuacions en situació d’emergència i especialment en la postemergència i reconstrucció.

L’Ajuntament de Vilafranca es va associar al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament en els primers temps de la seva constitució i ha mantingut una presència activa en els seus òrgans directius. La pertinença al FCCD ha permès disposar d’un important recolzament tècnic per a l’anàlisi, avaluació i seguiment dels projectes presentats per les ONGs a les convocatòries d’ajuts que anualment fa l’ajuntament. També ha facilitat la participació de l’Ajuntament de Vilafranca en projectes i campanyes de resposta a situacions d’emergència o de sensibilització promogudes pels diferents grups de municipis en àmbits diversos, mancomunant recursos i esforços tècnics i econòmics.

Vilafranca participa en diversos Grups de Treball al FCCD: Grup Marroc; Grup de l’Aigua; Grup del Municipalisme i d’altres.

Accessibilitat