Reglament de funcionament

El Ple de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, en sessió celebrada el dia 8 d'abril de 2014, va aprovar inicialment el vigent Reglament de la Comissió de Solidaritat i Cooperació, el qual va quedar definitivament en vigor a partir de la publicació al BOPB del 25 de juny de 2014.

Art. 1. Naturalesa jurídica^

1. La Comissió de Solidaritat i Cooperació és un òrgan de participació sectorial creat per l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, d'acord amb allò que disposa l'article 62 i següents del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

2. Es tracta d'un òrgan participatiu i de consulta, adscrit orgànicament a l'Àrea de Relacions Ciutadanes i Promoció Social de l’Ajuntament de Vilafranca, o a l’Àrea que correspongui en cada moment d’acord amb l’organigrama municipal vigent.

Sens perjudici de les potestats d'estudi i de proposta de la Comissió, els acords i les resolucions de gestió i execució que li puguin correspondre si escau per delegació, especialment si impliquen l'aprovació d'una despesa, corresponen a l'òrgan competent de l'Ajuntament.

Art. 2. Objectius de la Comissió^

Són objectius o finalitats de la Comissió:

 • Sumar esforços per a contribuir a reduir les desigualtats entre països, en especial pel que fa a la lluita contra la pobresa i la fam, la defensa de la pau i els drets humans i el foment d’un model de desenvolupament sostenible com a resposta als greus desequilibris del món actual.
 • Sensibilitzar i mobilitzar els ciutadans i les ciutadanes de Vilafranca per arribar a aconseguir un compromís solidari amb altres pobles i cultures, que permeti avançar en la construcció d'un nou ordre internacional fonamentat en la justícia, el dret d’autodeterminació i el respecte mutu.

Art. 3. Composició^

La Comissió serà formada per:

 • El/la regidor/a de Solidaritat i Cooperació, que presidirà la comissió per delegació de l'alcaldia.
 • Un/a representant (amb la condició o no de regidor/a) de cada Grup municipal de l’Ajuntament de Vilafranca.
 • Un/a representant de cada organització no governamental per al desenvolupament (ONGD) que treballi a Vilafranca del Penedès d'una manera continuada en programes de cooperació internacional.
 • El/la tècnic/a municipal responsable de cooperació, que actuarà també com a secretari de la Comissió.

La Comissió podrà convidar a participar en les seves sessions, de forma puntual, a organitzacions locals, serveis i centres educatius, sanitaris i d’altres, que col·laborin en la tasca de sensibilització i educació per la solidaritat i la cooperació al desenvolupament.

Les ONG que es vulguin integrar a la comissió hauran de:

 • Estar legalment constituïdes i constar inscrites al registre administratiu corresponent dependent de la Generalitat de Catalunya o de l'Administració de l'Estat.
 • Constar inscrites al registre d'entitats de l'Ajuntament de Vilafranca.
 • Presentar  a l’Ajuntament un dossier en què s'expliquin els objectius de l’entitat, els seus criteris d'organització, la implantació a la Vila, els projectes duts a terme des dels grups locals i el finançament.

La Comissió de Solidaritat i Cooperació valorarà la petició de les ONGs i informarà a l’alcaldia per tal que es tramiti el nomenament del o la representant. 

Art. 4. Àmbits d’acció i establiment de criteris d’actuació^

1. Per tal d’agilitar i de fer més efectiva la tasca de la Comissió, és convenient diferenciar:

 • Les accions de cooperació al desenvolupament que es basen en projectes a mitjà i a llarg termini.
 • Les accions de sensibilització per la solidaritat i la cooperació i les d’educació pel desenvolupament.
 • Les accions davant de situacions d'emergència que requereixen una mobilització molt àmplia i ràpida.

L'atenció de la Comissió se centrarà prioritàriament en el foment de l’educació i de la cooperació al desenvolupament com una mesura que contribueix a reduir les desigualtats entre els països del Nord i del Sud i d’altres territoris que pateixen avui situacions de greus problemàtiques i/o desequilibris. No obstant això, la Comissió col·laborarà, si s'escau, en situacions d'emergència o en qualsevol acció solidària ciutadana quan ho consideri convenient.

2. La comissió establirà els criteris de distribució dels recursos municipals en matèria de solidaritat i cooperació i en farà el seguiment de l'aplicació.

La comissió establirà igualment els requisits que hauran de reunir els projectes per als quals se sol·liciti finançament municipal.

En tot cas, l’establiment definitiu de criteris i requisits, i l’aprovació de les actuacions i despeses correspon a la Junta de Govern Local, a proposta de la Comissió.

3. Per tal afrontar les situacions d'emergència, la comissió comptarà, si s’escau, amb el suport de la plataforma ciutadana que s’hagi pogut constituir a l’efecte.

Art. 5. Distribució dels fons^

Les quantitats totals que el pressupost municipal pugui destinar a actuacions de solidaritat i cooperació es distribuirà en els percentatges següents:

 • 10% a difusió i diversos
 • 10% a emergències
 • 50% a projectes presentats per ONGD locals. Si no s'exhaureix la consignació pressupostària per aquest concepte, es destinarà el seu romanent per donar suport a projectes del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
 • 30% a projectes de cooperació municipal directa.

Aquesta distribució es considera orientativa i es podrà modificar per causes justificades, amb l'informe previ de la Comissió.

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament podrà dur a terme la valoració, la gestió financera (nou 2) i el seguiment d'execució dels projectes presentats per les ONGD locals.

Les aportacions econòmiques de l'Ajuntament es canalitzaran mitjançant el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament,  o bé directament en el cas que serveixin de suport a projectes amb ciutats agermanades en països del Sud(Puerto Cabezas), en procés d'agermanament o amb projectes de col·laboració.

La reserva de pressupost per a situacions eventuals d'emergència s'utilitzarà, si s'escau, d'acord amb la plataforma ciutadana que pugui existir i, en cas que no hi hagi cap situació d'emergència, la Comissió proposarà una alternativa.

Art. 6. Funcionament^

Les normes de funcionament de la Comissió, especialment pel que fa referència a terminis per a la seva convocatòria, periodicitat de sessions i creació de comissions de treball, seran determinades pel propi òrgan. Tanmateix, el termini mínim de convocatòria de la Comissió serà de deu dies naturals. El mateix termini regeix per l’enviament de la documentació a tractar, a excepció dels temes que requereixin tractament d’urgència.

Supletòriament regiran en aquestes matèries les normes sobre òrgans col·legiats contingudes en la legislació sobre règim jurídic i procediment administratiu comú.

Art. 7. Memòria d'activitats^

Anualment es donarà compte del conjunt d'activitats de la Comissió  als grups municipals i al conjunt de ciutadans i ciutadanes, pels mitjans adients.