Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

L’Ajuntament de Vilafranca es va associar al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament en els primers temps de la seva constitució i ha mantingut una presència activa en els seus òrgans directius.

La pertinença al FCCD ha permès disposar d’un important recolzament tècnic per a l’anàlisi, avaluació i seguiment dels projectes presentats per les ONGs a les convocatòries d’ajuts que anualment fa l’ajuntament.

També ha facilitat la participació de l’Ajuntament de Vilafranca en projectes i campanyes de resposta a situacions d’emergència o de sensibilització promogudes pels diferents grups de municipis en àmbits diversos, mancomunant recursos i esforços tècnics i econòmics.

Vilafranca participa en diversos Grups de Treball al FCCD: Grup Marroc; Grup de l’Aigua; Grup del Municipalisme i d’altres. 

 

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, fundat el 5 de juliol de 1986, és una organització formada per ajuntaments catalans i altres entitats locals (diputacions, consells comarcals i mancomunitats), que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de Cooperació al Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits.

És l’agència de cooperació dels municipis de Catalunya i per això n’és interlocutor a l’àmbit català i a l’àmbit estatal.

Gestiona de forma conjunta els recursos econòmics aportats per les institucions associades,  unificant criteris d’anàlisi i avaluació dels projectes i disposa d’un equip tècnic que facilita un seguiment coordinat dels mateixos.

Actua com a eina de coordinació de les entitats associades en els casos d’actuacions en situació d’emergència i especialment en la postemergència i reconstrucció.